ฮั น ซา วะ นา โอ กิ

2448 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่า ทรงพบเห็นฝูงนกกระเรียนไทยจำนวนนับพันนับหมื่นตัว ทำรังวางไข่ที่ทุ่งมะค่า และเมื่อปี พ. 2527 มูลนิธิฯ ได้ส่งลูกนกกระเรียนมาจำนวน 6 ตัว แต่ตายไป 1 ตัว ในเดือนสิงหาคม พ. A note on the two sarus cranes of ฮั น ซา วะ นา โอ กิ Indian region”. Birds of South Asia: The Ripley Guide.

Geographical partitioning of microsatellite variation in the sarus crane”. Mammals, birds and reptiles of Dibru-Saikhowa Sanctuary, Assam, India”. The Indian Sarus Crane Grus a. A review of the three subspecies of Sarus Cranes Grus antigone”.

Are rice paddies suboptimal breeding habitat for Sarus Cranes in Uttar Pradesh, India? Nest site selection by the Indian sarus crane in the paddy crop agroecosystem”. Conservation of the Sarus Crane Grus antigone in Uttar Pradesh, India”. The natural history of the cranes. The cranes: Status survey and conservation action plan. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, U.

Hobson-Jobson: A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical, geographical and discursive. Some observations on a pair of Sarus Cranes at Tring”. Observations on the mating behaviour of the Indian Sarus Crane Grus antigone in the wild”. Advanced Thailand Geographic ฉบับที่ 136 พ.

Observations of mate change and other aspects of pair-bond in the Sarus Crane Grus antigone”. Conservation of the vulnerable Sarus Crane Grus antigone antigone in Kota, Rajasthan, India: a case study of community involvement”. Breeding performance of the Indian sarus crane in the agricultural landscape of western India”. Predation by Marsh Harrier Circus aeruginosus on chick of Sarus Crane Grus antigone antigone in Kota, Rajasthan”.